Meer over Kerk

Kinderoppas

Reglement kinderoppas

  1. Ouders die met hun kinderen wensen deel te nemen aan de kinderoppas dienen zich aan te melden bij de coördinatoren kinderoppas (kinderoppas@hhgnieuwleusen.nl. (Vakantie)gasten mogen zich ook melden bij de (hulp)koster). De coördinatoren zullen uit de aanmeldingen die binnenkomen, in overleg met de betrokkenen, een rooster maken met data waarop iemand ingeroosterd wordt.
  2. De kinderoppas tijdens de morgendienst op zon-, feest- en bid- en dankdagen is uitsluitend bestemd voor kinderen tot 4 jaar. De eerstvolgende zondag na de 4e verjaardag zijn deze kinderen aanwezig in de kerkdienst.
  3. Wanneer men in uitzonderlijke gevallen, zoals een handicap, langer gebruik wil maken van de kinderoppas tijdens de kerkdiensten, vraagt men dit aan bij de kerkenraad. Per geval beslist de kerkenraad over toelating in deze uitzonderlijke situatie.
  4. Ouders die kinderen brengen, verplichten zich om ook in de middag- of avonddienst van die (zon)dag aanwezig te zijn. Al zal één van de ouders dan waarschijnlijk ook thuis moeten oppassen.
  5. Het oppassen bij de kinderen gebeurd door de twee moeders die gebruik maken van de oppas, aangevuld met een jongere of jongeren.
  6. Indien er om speciale redenen, zoals een handicap, specifieke kennis is vereist voor het oppassen, dan dient dit gemeld te worden bij de kerkenraad. De kerkenraad beslist per geval of het als uitzondering wordt toegestaan dat de desbetreffende ouders zelf vrouwen/meisjes met de noodzakelijke kennis benaderen om op hun kind te passen.
  7. Aangezien de kinderoppas op een zondag of op een andere bijzondere dag plaatsvindt, dienen de oppasmoeders er voor te zorgen dat de activiteiten tijdens het oppassen niet haaks staan op het karakter van deze dag. Jaarlijks stellen de coördinatoren een Bijbelrooster samen. Daarin wordt bepaald welk Bijbelverhaal er tijdens de oppas wordt voorgelezen uit de kinderbijbels van Van Dam en Zwoferink. Ook worden Psalmen gezongen en dus geen gezangen en andere liederen.
  8. Bij de kinderoppas ligt een presentielijst die ingevuld dient te worden door de oppasmoeders. Te allen tijde mag de (hulp)koster of een lid van de BHV controleren of deze lijst klopt.
  9. Jaarlijks evalueert de kerkvoogdij de kinderoppas met de betrokkenen.

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024