Meer over Kerk

Begrafenisplechtigheid

 

Reglement en aandachtspunten bij een overlijden en begrafenisplechtigheid

 

  1. Berichtgeving

Bij een sterfgeval wordt door een van de familieleden de predikant gebeld en bij zijn afwezigheid de wijkouderling of scriba. Bij een overlijden na 23.00 uur wordt dit de volgende dag gedaan vanaf 07.00 uur. Met de predikant en begrafenisverzorger wordt het tijdstip van begraven afgestemd. Een rouwkaart graag zowel naar de predikant als naar de scriba sturen.

 

  1. Bekendmaking aan de gemeente

Tijdens de eerstvolgende eredienst na een overlijden zal bij aanvang van de dienst het overlijden worden afgekondigd en zal een door de voorganger op te geven bij het overlijden passende psalm worden gezongen.

 

  1. Pastorale zorg

In afstemming met de familie zal na de berichtgeving een bezoek worden afgelegd aan het sterfhuis of bij de familieleden. Zonodig worden enige zaken aangaande de begrafenis besproken.

Vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis wordt de naaste familie gelegenheid gegeven om op de avonden op een nader overeen te komen tijdstip, door een ouderling te worden bezocht. Deze bezoeken zullen worden afgesloten met schriftlezing en gebed.

 

  1. De dag van de begrafenis

Indien gewenst zal op de dag van de begrafenis, ongeveer een half uur voor vertrek naar het rouwcentrum of de kerk, de naaste familie thuis worden bezocht door de predikant en de wijkouderling. Dit bezoek zal worden afgesloten met schriftlezing en gebed.

We verwachten van de naaste familie dat zij op de dag van de begrafenis gepaste kleding draagt.

 

  1. De rouwdienst

De rouwdienst wordt in principe geleid door de eigen predikant van de HHG Rehoboth te Nieuwleusen. Bij afwezigheid van de predikant of in een vacante periode wordt in overleg met de familie de dienst geleid door een pastoraal medewerker of een van de oud-predikanten van de HHG Rehoboth te Nieuwleusen.

Tijdens de dienst wordt een meditatie gehouden n.a.v. een gedeelte uit de Bijbel. De predikant bepaalt het te lezen gedeelte en/of tekst.

Wanneer er In de dienst wordt gezongen, worden uitsluitend gezongen uit de psalmen en enige gezangen uit het psalmboek, berijming 1773 en er wordt niet-ritmisch gezongen. Dit geldt ook voor een eventueel orgelspel voor of na de dienst. Het is niet toegestaan voor, tijdens of na de dienst andere muziekinstrumenten te gebruiken dan een orgel.

Een eventueel dankwoord of toespraak wordt voorafgaande aan de rouwdienst uitgesproken. Bij een dankwoord of toespraak wordt de overledene niet aangesproken.

Indien gewenst mag tijdens de dienst de kist voorin de zaal waar de dienst plaatsvindt geplaatst worden. De kist moet vooraf wel zijn afgesloten. Er mogen geen bloemen of foto’s etc. op de kist worden geplaatst of in de zaal worden gebracht.

Tijdens de dienst wordt er niet gefilmd of gefotografeerd. Van de dienst wordt wel een geluidsopname gemaakt.

 

  1. De begrafenis

Bij het graf gekomen, laat men de kist geheel in het graf dalen alvorens de predikant het woord krijgt.

Bij het graf zal de predikant een gedeelte uit Gods woord en/of apostolische geloofsbelijdenis lezen, en/of een korte meditatie/persoonlijk woord uitspreken.

Na terugkomst van de begrafenisplechtigheid in de aula, rouwcentrum etc. zal na de koffie door de wijkouderling, of diens vervanger bij verhindering, worden afgesloten met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en dankgebed. In het er een broodmaaltijd is zal door de predikant vooraf een zegen worden gevraagd.

De HHG Rehoboth te Nieuwleusen werkt uitsluitend mee met begrafenissen en niet aan crematies.

 

  1. Opmerkingen

Wanneer iemand komt te overlijden die geen lid was van de HHG Rehoboth te Nieuwleusen, maar de naaste familie wel, kan de familie een verzoek indienen bij de predikant of scriba om de begrafenis te laten leiden door de predikant van de HHG Rehoboth te Nieuwleusen. Dit verzoek zal worden gehonoreerd mits de rouwdienst en begrafenis zal plaatsvinden overeenkomst dit reglement.

Op verzoek van de familie kan de zondag volgend op de begrafenis rouw in de kerk worden gebracht.

In de dienst van oudejaarsavond worden de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden voorgelezen, met naam, laatst gewoond hebbend adres en leeftijd.

 

_ _ _

direct contact

verstuur bericht

Thuishulp

Meldt u aan als vrijwilliger of hulpaanvrager

Ga naar thuishulp

Adres en telefoonnummer kerkgebouw

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth

Meeleweg 41
7711 EJ Nieuwleusen

0529-482642
 

Kerkvoogdij
RSIN/Fiscaal nr.: 824148642
KvK nr.: 76036073

 

Diaconie
RSIN/Fiscaal nr.: 824144594
KvK nr.: 76035964

 

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024