Meer over Diaconie

Diaconie

Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus, Gal. 6:2.

 

Met bovengenoemde tekst is het werk en de kern van de diaconie kort samengevat.

 

Wat is de diaconie, wat is haar taak?

Het diaconaat is één van de werkterreinen binnen de gemeente die voortvloeit vanuit het ambt van diaken. Om het diaconaat vorm en inhoud te geven bestaat de kerkenraad, naar Bijbels model, ook voor een deel uit diakenen die verantwoordelijk zijn voor de diaconale taken binnen de gemeente.

Diaconaat komt van het Griekse woord “diakoneo” dat letterlijk “dienen” betekent. Van dit Griekse woord is diaken afgeleid. Diaconaat is dus het uitoefenen van dienstbetoon en richt zich op de ander, de medemens. Diaconaat richt zich op hen, die geen helper hebben, die in nood verkeren, verdrukt worden, in de knel zitten of door welke oorzaak dan ook in problemen zijn gekomen.

De diakenen zijn dus ambtsdragers die geroepen zijn om de “dienst der barmhartigheid” in de gemeente en de wereld te stimuleren en te coördineren. De “dienst der barmhartigheid” staat daarin centraal. Zoals al gezegd een open oog hebben voor en hulp bieden aan hen die geen helper hebben. Dit houdt ook in dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan tot gevolg hebben, dat de overheid en de samenleving gewezen worden op hun roeping tot het betrachten van gerechtigheid. Het bevestigingsformulier draagt ons op “in alle getrouwheid en naarstigheid” ons werk te doen. Dat wil zeggen trouw en ijverig om te zien naar schepselen van God, die onze zorg en aandacht nodig hebben.

Aan de hand van signalen wordt er actie ondernomen, we kennen plaatselijke, landelijke- en wereldwijde ondersteuningen.

 

diaconie@hhgnieuwleusen.nl

p/a  Rozenlaan 21

7954 EX Rouveen

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024