Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

 

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten bij te wonen. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer. 


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Meditatie

‘Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.’ (Jesaja 53:8)

De dood van Christus wordt hier op wonderlijke wijze uitgedrukt. De lijdende Knecht wordt van het land der levenden afgesneden. De schoonste Bloem Die ooit gebloeid heeft, zal afgesneden worden van het land der levenden. Het woord dat hier gebruikt wordt kan wijzen op het afkappen van een boom.

Met een ander Hebreeuws woord zegt Daniël: ‘En na die tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn.’ De Christus werd gedood door mensen, maar het was niet voor ‘Hem zelven’ (Daniel 9:26). Hij had het niet verdiend. Hij was immers de enige Boom die volkomen vruchten had voortgebracht. Ach, wie verstond het toen Jezus aan het hout genageld werd? Wie verstond het, toen Hij Zijn ziel legde in de handen van Zijn Vader en de geest gaf? Het menselijk oog zag slechts een profeet op gewelddadige wijze worden weggenomen. Sommigen zagen misschien wel het ongerijmde ervan, maar zagen de hand Zijns Vaders niet. Mag u het zien?

Het oog van het geloof ziet het geheel anders. Het oog van het geloof ziet het welbehagen van de Vader op Golgotha vervuld worden (Jes. 53:10).

Ons tekstvers begint met Jezus’ benauwdheid en met de rechtszaak waaraan Hij onderworpen wordt en het laatste gedeelte van ons tekst gaat over dezelfde rechtszaak die door Zijn vervolgers niet wordt gekend en begrepen. God doet Zijn Zoon komen in het gericht. Hij moet als de grote Plaatsvervanger de straf en toorn van God lijden voor mensen die de hel verdiend hebben. Hij moet niet alleen lijden onder de smartelijke pijn van de goddelijke verlatenheid, maar Hij moet Gods recht vervullen door Zijn dood. God is immers rechtvaardig. De zonde moet gestraft worden, de schuld moet worden betaald.

De plaag moet op Jezus neerkomen en het moet Hem doen bezwijken, zodat Hij uit het land der levenden afgesneden zal zijn. Over welke plaag gaat het dan? We lezen in de Bijbel dat melaatsheid een plaag is (Leviticus 13). Welnu, het volk waar Jesaja toe behoort is melaats van zonden en het zijn die overtredingen van Israël die Hem als het ware onrein maken. God de Vader zal immers Zijn Zoon door de toerekening van onze ongerechtigheden als de meest onreine en melaatse beschouwen en behandelen (Gal. 3:13; 2 Kor. 5:21). Hij moet buiten de legerplaats terechtkomen. Hij moet tussen hemel en aarde hangen om niet langer deel uit te maken van het land der levenden. Geen voet op de aarde, geen hoofd en geen hart in de hemel gegund en door Zijn Vader verstoten en verlaten, want de plaag was op Hem. Wie zal het doorgronden? Eeuwig wonder!

Wie zijn vertrouwen mag stellen op deze volmaakte Borg en Middelaar zal niet worden afgesneden in het land der levenden. Integendeel, die zal in het land van degenen die echt leven worden ingeplant. Wie door het geloof een plant met Christus wordt, begint daadwerkelijk te leven en zal niet sterven in der eeuwigheid (Joh. 11:26). Wij dringen er bij u op aan dat u Christus leert kennen als de grote Plaatsvervanger van Zijn kerk. Gelooft in Hem!

Elke gelovige zal Hem bewonderen om Zijn liefde tot Zijn Vader en Zijn liefde tot Zijn bruidskerk, een liefde tot de dood. Elke gelovige zal leren waarom Gods recht alleen door Christus zijn loop zou hebben. Dat er bij de mens niets van Gods recht te vinden en te vervullen is, maar dat Hij gewillig afdaalde om te doen wat bij ons geheel onmogelijk is.

Er mag dan veel geloof zijn, maar hebt u het ware geloof? Weet u van de verzoening met God door de voldoening aan Gods recht? Hebt u dat handschrift vol beschuldigingen aan uw adres zelf uitgewist of zag u het uitgewist worden door de bloedprijs van Jezus en mocht u daarom vrede hebben? O, dat de HEERE ons het ware zicht geeft op de Zoon van Zijn eeuwige liefde, tot verheerlijking en aanbidding van Zijn Naam. Wie dat aan deze kant van het graf mag leren, weet wat hij/zij aan de andere zijde mag gaan doen. Amen.

Ds. M. van Sligtenhorst

Actueel

.

 

 

 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Liturgie

Orde van dienst zondag 3 maart 2024

 

Morgendienst 9.30 uur
Ps. 8:1,4
Ps. 79:4
Ps. 41:2,6
Ps. 98:1
Ps. 41:7
Schriftlezing: Joh. 11:1-16
Tekst voor de prediking: Joh. 11:11
Thema: Jezus’ dood wordt Lazarus’ leven
1. Jezus gaat heen voor Zijn vriend(en)
2. De dood van de gelovige wordt een slaap
3. De opwekking is zeker

 

Middagdienst 14.00 uur
Ps. 56:5
Ps. 56:6
Ps. 89:7,14
Ps. 52:7
Ps. 73:13
Schriftlezing: 1 Petrus 1
DL Hs 5 par. 7-9

?
 

Werkgroep Rehoboth

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024