Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

 

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten bij te wonen. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer. 


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Meditatie

Het verlorene zal Ik zoeken

‘Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel.’ (Ezechiël 34:16)

Een goede herder zorgt goed voor zijn schapen. In de dagen van Ezechiël zijn er wel vele herders, maar goede herders zijn nauwelijks te vinden. De politieke en geestelijke leiders, zij zijn de herders, zorgen vooral goed voor zichzelf. De schapen van het huis Israëls vallen ten prooi aan het wild gedierte, omdat de herders zich niet bekommeren om hun behoud (vs. 8). Het volk lijdt en de leiders doen zich te goed aan allerlei lekkers. Zij voelen niet wat het volk voelt. Het interesseert ze niet en ze hebben er ook geen last van. Ze genieten van hun machtspositie (vs. 4) en wie aan macht geroken heeft, geeft die machtspositie niet op. Dan kan het alleen maar erger worden.

De kudde wordt verstrooid en lijkt door die verstrooiing in het niets op te zullen lossen. Ontzettend! Dat geschiedt trouwens niet alleen in de dagen van Ezechiël.

Echter, er is nog een Herder. Een Herder die boven alle koningen en geestelijke leiders staat en op Zijn schapen ziet. Hoeveel schapen er ook verloren lijken te gaan, Hij zal naar Zijn schapen vragen. Hij brengt ze allen in de stal (Joh. 10:16) en er zal er niet een gemist worden, alle huurlingen ten spijt. Laten we dat niet uit het oog verliezen in deze tijd.

Hij zoekt verloren zielen, zoals als dwalende schapen door een herder. Wat een wonder, want er is nog nooit een schaapje in de wereld geweest dat vanuit zichzelf zou vragen naar de Goede Herder. Hij zoekt ze op waar ze zijn, namelijk in hun dood- en doemstaat. Dat maakt nu juist het grote wonder uit. Hij heeft Zijn schapen liefgehad met een eeuwige liefde. Hij had het schaap lief, toen het Zijn stal nog niet kende, laat staan begeerde. Hij had het schaap lief toen het nog in onwetendheid ronddoolde. Hij zoekt het schaap op dat in de verstrooiing op lijkt te lossen. Dan grijpt Hij de mens in het hart en geeft de indrukken van Zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Hij stelt ze voor de spiegel van de heilige wet en doet ze zien op de grote Wetsvervuller, zodat ze Hem nodig gaan krijgen. Ze zien niets in Jezus, maar als de HEERE hen in het hart grijpt, kunnen ze buiten Jezus niets meer hopen en verwachten. Ze gaan Hem liefkrijgen, op Zijn volbracht werk steunen en ze gaan schuilen in die enige gerechtigheid van de Zone Gods. Alle vrome godsdienst stinkt hen als de dood, maar ze willen heel de wereld wel verliezen om in de zoete gemeenschap met Christus te mogen verkeren, want alleen in de beleving van die gemeenschap met Christus weten zij zich veilig en verlost van de eeuwige toorn van God. Ja, ze omhelzen Christus, omdat ze niet anders meer kunnen, nadat ze door de wet gestorven zijn aan de wet en Gode mogen leven in Christus Jezus (Gal. 2:19). Die eerste omhelzing van de Heere Jezus Christus is vrucht van Zijn omhelzing en zal een eeuwige en innige band leggen, die door de machten van de hel en de dood niet gebroken kan worden. Dat is een zaak die door de Heilige Geest in het hart wordt verzegeld, zodat ze zichzelf niet hoeven te verzekeren en toch verzekerd mogen zijn. Ja, dan weten ze wat het betekent om door de Goede Herder te zijn opgeraapt en geven ze Hem er ook de eer van. Dan gaan ze steeds meer zien wat die opzoekende liefde van de Goede Herder heeft betekend en voor de toekomst betekenen zal. Wat waren ze ver weggedreven en wat kunnen ze door eigen schuld ver van de weg afdwalen, maar de liefde van de Herder kan niet gebroken worden door hun eigen liefdeloosheid. Als daar iets van gekend wordt, wordt Christus steeds groter en Zijn schaap steeds kleiner.

Ze waren verbroken door de gevolgen van een gebroken schepping. Ze waren gebroken bij het zien van hun val in Adam en de uitleving daarvan in hun eigen hart en leven. Maar de Herder kwam en Hij heeft hen verbonden. Zijn ze op de weg des levens in benauwdheid en gevaar? Kermen ze door moeite en verdriet? Schamen zij zich als ze zien hoeveel verdorvenheid zij nog in zichzelf omdragen? Hij verbindt ze in hunne smarten.

Ze waren krank van de zondeschuld, maar Hij heeft hen genezen. Ze kunnen krank zijn in beproeving of vervolging. Ze kunnen krank zijn omdat het recht struikelt op de straten en omdat alles wat voor God een gruwel is door de valse herders wordt aangeprezen, maar Hij doet balsem in de wonden die ze oplopen en Hij schenkt een wijn die het hart verblijden kan.

Behoor je bij de schapen van de stal van Christus? Dan roem je in genade alleen. ‘Wij hebben de Goede Herder lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.’ (1 Joh. 4:19) Ja, dan heb je voor de toekomst niets te vrezen, al vervult de zorg je hart. Immers, eenmaal zullen alle verloren schapen thuisgebracht zijn en dan kan de Herder komen. Wat zal dat heerlijk zijn!

Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten. (Ps. 79:7, berijmd)

M. van Sligtenhorst

 

Actueel

.

 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Liturgie

Zondag 25 september

 

Morgendienst 9.30 uur  (Opening winterwerk)
Ps. 25:2
Ps. 27:5
Schriftlezing: Jona 1
Ps. 139:4,5
Ps. 40:4
Ps. 17:3

 

Thema: Geroepen om voor Gods aangezicht te dienen
1.Gods aangezicht gekend door Jona
2.Gods aangezicht vertoornd tegen Ninevé
3.Gods aangezicht ontvlucht in ongehoorzaamheid

 

Middagdienst 14.00 uur
Ps. 119:83
Schriftlezing: Gen. 9:18-29
Bediening Heilige Doop
Ps. 105:5 en 134:3
Ps. 78:1,2,3
Ps. TG:6
Ps. 90:9
H.C. Z. 39

 

Thema: Door God aangewezen gezag
1. Moet worden gedragen
2. Moet worden aanvaard
3. Gaat gepaard met zwakheid en gebreken
4. Is een zegen

 

Werkgroep Rehoboth

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022