Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

 

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten bij te wonen. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer. 


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Meditatie

‘En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!’ (Galaten 4:6)

De kerk van de oude bedeling was volgens Paulus als een slaaf of als een kind, die onder voogdij leefde. Natuurlijk was Israël in tijd van het Oude Verbond als een kind van God krachtens Gods genadige aanneming (Deut. 4:20). Echter, onder de bediening van het Sinaïtische verbond moest Israël leren uitzien naar de grote Wetsvervuller, Jezus Christus. Geen mens was in staat om zalig te worden uit de werken van de wet, al dacht de partij van de farizeeën in de kerk van Galatië daar anders over. Zij verstonden noch het oude- noch het nieuwe verbond.

De gelovigen van de gemeenten van Galatië hebben echter het wonder van het genadeverbond leren kenen. Zij hebben de Geest ontvangen (Gal. 3:2) uit louter genade. Het was door de verborgen werking van de Geest dat hun ogen geopend werden voor de Middelaar van het Verbond. Ze hadden de Geest niet verdiend met hun wetswerken, maar ze hebben de Geest ontvangen op het geloof in Christus.

De gelovigen worden in onze tekst kinderen genoemd. Ze leven niet als slaven onder de wet en het keurslijf van de farizeeën, maar als kinderen onder het evangelie der vrijheid, aangenomen op het geloof in het allesreinigende bloed van Jezus. Zo alleen worden we kinderen Gods.

Christus is naar deze wereld gezonden door de Vader en vrijwillig gekomen om de aanneming tot kinderen mogelijk te maken. Immers, Hij heeft een volkomen gerechtigheid verworven voor Zijn kerk. Wie in Hem gelooft, ontvangt die gerechtigheid en wordt door God aangenomen.

Volgens de Schrift wordt het voor elk waar christen Pinksteren. God heeft de Geest Zijn Zoons uitgezonden in de harten van Zijn kinderen.

Er zijn er wel die leren dat de zekerheid van het geloof een nadere weldaad is, die niet alle gelovigen ontvangen. De Schrift geeft geen grond voor deze gedachte en het is niet zonder gevaar deze gedachte toch over te nemen.

De Geest is uitgestort in Jeruzalem, maar ook in Galatië. Is de Geest van Christus ook in u? Is het Pinksteren geworden? Wat doet de Geest van Christus dan? Die Geest gaat roepen, zodat u gaat roepen. Wat leert de Geest roepen? ‘Abba Vader. Mijn lieve Vader.’ Die God Die u als de hemelse Rechter moest veroordelen vanwege uw ongehoorzaamheid, openbaart Zich aan u als uw verzoend Vader, zodat u Hem zonder vrees mag aanroepen.

U ziet in onze tekst dat de Drie-enige God in het werk der zaligheid alles voor u doet. De Zoon is onder de wet gekomen om u te verlossen van de vloek van die wet. De Zoon heeft de Geest verdiend voor Zijn bruidskerk om de verlossing in Zijn bloed bekend te maken aan uw ziel. God de Vader heeft de Geest van Zijn Zoon gezonden en zendt de Geest nog steeds. Het was het recht dat aan Christus is beloofd en door Christus is verworven (Hand. 2:33). En de Heilige Geest laat Zich zenden door de Vader en de Zoon.

Kent u de vrijmoedigheid van een kind van God, die ‘Abba Vader’ roept? Hoe kunt u een kind van God zijn en deze vrijmoedigheid missen? Rust niet eerder dan dat u roepen mag: Abba Vader. Rust niet in datgene wat u er allemaal aan gedaan hebt. Rust niet in wat anderen van u vinden. Rust niet op uw kennis en op uw ijver. Laat de Geest het doen. Laat Hem u die vrijmoedigheid van een kind leren. Nee, Hij komt zeer zeker niet bij een mens die nog wat heeft en een grond maakt van zijn eigen bekering, zijn eigen keuze en zijn eigen opgetelde vruchten. Nee, Hij komt alleen daar waar men louter wenst te rusten op de arbeid van Christus. Alleen daar waar men zichzelf volledig heeft afgekeurd onder een vloekende wet. Alleen daar waar God waarlijk God gelaten wordt, want de Geest verheerlijkt de Vader en de Zoon en die verheerlijking van God wordt gevonden waar een gelovige ziel alleen vastigheid wenst te vinden op de Rots Christus, het enige en eeuwige Fundament der zaligheid.

Waar de twijfel en de vrees buitengesloten worden door het geloof, leert het kind roepen: Abba Vader. De Roomse kerk vervloekt alle geloofszekerheid. Vele christenen menen dat de zekerheid van het geloof een onwaarschijnlijke gave is. Men past er zelfs de leer voor aan als men dat nodig acht. Zij geloven niet in Pinksteren, want er is nog teveel zuurdesem. Laat het onder ons niet gevonden worden.

Het is Pinksteren geworden. Kinderen des toorns mogen worden kinderen Gods. Ze mogen het ook weten door de Heilige Geest. Ze verklaren zichzelf niet tot kinderen Gods. Hoe zouden ze durven. Maar als de Heilige Geest het doet, dan worden ze zielsgelukkig, bij God vandaan. Amen.

Ds. M. van Sligtenhorst

 

Actueel

Hulp gevraagd bij opvang asielzoekers. Zie: Helpen bij opvang asielzoekers

 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Liturgie

Zondag 14 augustus

 

Morgendienst (09.30 uur)

Psalm 25 : 6

Psalm 25 : 4

Psalm 119 : 1 en 18

Psalm 17 : 3

Psalm 118 : 7

Schriftlezing: Lukas 5 : 17 – 32

 

Middagdienst (14.00 uur)

Psalm 143 : 6 en 7

Psalm 119 : 73

Gebed des Heeren : 1 en 10

Psalm 32 : 4

Psalm 25 : 6

Schriftlezing: Mattheus 6 : 1 – 8

 

Werkgroep Rehoboth

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2022