Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

 

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten bij te wonen. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer. 


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Meditatie

Genade voor de gemeente van Korinthe.

‘Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus.’ (1 Kor. 1:4)

Hoewel er van alles mis is met en in de gemeente van Korinthe en Paulus de gemeente flink moet bestraffen, kan Paulus toch dankbaar zijn om hetgeen hij van de gemeente weet. Er is grote verdeeldheid en er zijn partijschappen. Er wordt niet goed voor de armen gezorgd. Er zijn valse leraars die vraagtekens zetten bij de leer van de opstanding uit de dood. Er is hoererij (porneia) in de gemeente. Er is zelfs een jongeman die het wel heel bont maakt in zijn leven. Zo erg, dat de wereld er nog van zou schrikken (1 Kor. 4:1). Dat grote kwaad wordt toegelaten en de gemeente is nog opgeblazen ook.

En toch noemt Paulus deze gemeente Gods akkerwerk en Gods gebouw (1 Kor. 3:9). De akker staat vol met onkruid en de muren van dat gebouw zijn van binnen en van buiten onrein, maar toch ‘Gods akkerwerk en Gods gebouw’, zegt Paulus.

De apostel der heidenen moet deze gemeente een brief schrijven en hij zal veel ondeugdelijkheden aan moeten wijzen, maar hij begint met Gods genade voor Korinthe, een doodzieke gemeente. Ja, Paulus kan nog dankbaar zijn, omdat hij niet durft te zeggen dat de gemeente van de genade is afgesneden. De HEERE heeft de hoop voor Korinthe niet weggenomen uit het hart van Paulus. Immers, te midden van al dat mensenwerk en duivelswerk gaat Gods werk door. ‘Het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.’ (Jes. 53:10)

Paulus dankt God voor het werk dat Hij is begonnen en zal voleindigen. De HEERE houdt Zijn eigen werk in stand. Hij zal niet laten varen de werken van Zijn handen. Hij is getrouw. Paulus dankt God niet af en toe, maar voortdurend. Korinthe is steeds in zijn gedachten en hij krijgt ook berichten uit Korinthe. Niet alleen droevig nieuws, maar ook moedgevend nieuws. Hij schrijft immers naar geroepen heiligen. heiligen die uit de wereld, uit de duisternis van de dood en zonden, werden geroepen om de Naam van de Heere Jezus lief te hebben en aan te roepen.

In onze tekst lezen we dat de genade Gods hen gegeven is in Christus Jezus.God de Vader heeft Zijn genade bekend gemaakt in Christus Jezus. Hij is de Middelaar Gods en der mensen. Alleen in Zijn bloed is er verzoening met God mogelijk. Alleen door de toerekening van Zijn eeuwige en volmaakte gerechtigheid kan Gods kind gerechtvaardigd en aangenomen worden door God. Het werd eens allemaal gepredikt en het was Christus Zelf die in de bediening van het Woord mensen optrok uit het graf van onwetendheid en vijandschap. Hijzelf zorgde ervoor dat er in Korinthe mensen waren die oog voor Hem kregen. Ze begonnen in te zien dat zij buiten Hem onverzoend en rampzalig verloren waren. Zo werden ze geroepen om de hele zaligheid in Christus alleen te zoeken en te vinden. Kent u dit werk van Christus?

Zo kunnen we dus zeggen (1) dat God Zijn genade in Christus gegeven heeft, want Hij heeft Hem naar de aarde gezonden en Zijn Zoon geopenbaard door de Heilige Geest in de prediking van het Woord en we kunnen zeggen (2) dat de genade van God door Christus Zelf onderwezen en gegeven is.

Paulus zegt dat de gemeente rijk is geworden in – of door – Christus, en dat ‘in Christus’ herhaalt hij voortdurend. In onszelf hebben wij niets. Als gemeente niet en persoonlijk niet. Als gemeentelid niet en als ambtsdragers niet.

Ondanks alles ziet Paulus erop terug dat het evangelie een vaste plaats gekregen heeft (vs. 6), dat er geestelijke gaven in de gemeente gevonden worden en dat men uitziet naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus (vs. 7). De apostel mag zien dat God de Vader dit werk onder de Korintiërs zal bevestigen, vasthouden, behouden, voeden en sterken tot het einde. Hij keek met geestelijk ogen dwars door al het vleselijke van de gemeente heen. Zo mag hij de gemeente nog aansporen om de Heere, in wie ze alles hebben en nog meer mogen krijgen, te roemen (vs. 31). Bent u moedeloos over kerk(en) en gemeente? Mag dat dan niet? Dat mag, maar als we zo moedeloos en bitter zijn dat we denken dat er geen genade Gods meer is in onze kerk en gemeente(n), moeten we ons ten zeerste afvragen of we echt met dezelfde ogen zien als de apostel Paulus. Alles buiten Christus ligt verloren, maar waar Zijn heerschappij nog is, daar past dankzegging. Amen.

Ds. M. van Sligtenhorst

Actueel

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Liturgie

Zondag 14 juli

 

Liturgie morgendienst 9.30 uur
Votum en zegen
Ps. 90:1
Tien Geboden
TG: 1,9
Schriftlezing: Ezechiël 33:1-9
Gebed
Ps. 90:7,8,9
Preek
Ps. 56:6
Gebed
Ps. 91:4
Zegen
Thema: De roeping van Ezechiël


Liturgie middagdienst 14.00 uur
Votum en zegen
Ps. 103:11
Geloofsbelijdenis
Ps. 93:1
Schriftlezing: Daniel 4:4-37
Gebed
Ps. 95:1,2,3
Preek
Ps. 67:2
Gebed
Ps. 119:11
Zegen
Tekst voor de prediking: ‘Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit den hemel: U, o koning Nebukadnezar! wordt gezegd: Het koninkrijk is van u gegaan.’ (Daniel 4:31)

 

Thema: Toen viel er een stem uit de hemel
1. Het grote ik van Nebukadnezar
2. De boom afgestroopt, de koning verstoten 
3. Een belijdenis afgedwongen

Werkgroep Rehoboth

Extranet

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2024