Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

 

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten bij te wonen. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer. 


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Meditatie

Verraad

‘Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen.’ (Mattheus 26:15)

Voorstel van Judas

Waar de liefdegeur van het waarachtig geloof wordt geroken, ontstaat ergernis. Maria heeft haar onvervalste nardus uitgegoten over de Heere Jezus. Ze heeft Zijn heerlijkheid ontdekt en Zijn liefde gesmaakt.

Judas en de andere discipelen nemen het haar kwalijk. De kostbare olie had immers voor een goede prijs verkocht kunnen worden en het geld had besteed kunnen worden aan de armen. (O, wat kan Gods kind er verschrikkelijk naast zitten!) Judas meent er echter niets van. Hij is namelijk een dief (Joh. 12:6).

‘Toen’, zo schrijft Mattheus, ‘ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, tot de overpriesters.’ Toen die liefdegeur, die elk tot liefde moest nopen, opgesnoven kon worden, heeft Judas zijn ergernis gekoesterd, zijn Meester gehaat en losgelaten. Wat hem dreef? Geldgierigheid, de wortel van alle kwaad (1 Tim. 6:10).

Hij was een van de twaalven. Door algemene genade en werkingen van de Heilige Geest was hij een herkenbaar leerling van Jezus. Wat zal hij allemaal hebben gedaan in die heerlijke Naam? Toch heeft Jezus gezegd: ‘Een van u is een duivel.’ (Joh. 6:71) Wij zien aan wat voor ogen is. Wat had hij een prachtige naam: Judas, Godlover. Zelfs zijn medediscipelen zagen hem als een Godlover. Je kunt de naam hebben dat je leeft en toch dood zijn (Openb. 3:1). Uitwendig keurig en op de mond rechtzinnig, maar een kind der helle. Judas had liever een volle portemonnee dan een stervende zaligmaker als Borg voor zijn ziel. En wij? Ach, wat wij vanuit onszelf allemaal boven Hem waarderen!? Of durven wij niet met eerlijke ogen naar Judas te kijken?

De spotprijs van de overpriesters

De overpriesters zoeken een manier om Jezus buiten het blikveld van het gewone volk te vangen. Het lukt hen niet. Totdat Judas komt. Wat zullen zij blij zijn. Zij mogen zelf de prijs bepalen waarmee ze Jezus’s dood kunnen kopen. Even overleggen ze met elkaar. Ze halen de Bijbel er zelfs bij. Zo komen zij tot de prijs van 30 zilverlingen. Dat was de prijs die betaald moest worden wanneer een slaaf per ongeluk werd gedood door een os (Ex. 21:31). In de ogen van de overpriesters is Jezus niet meer waard dan een slaaf. En Judas kan Hem voor die prijs wel missen. Deze prijs voor Jezus is bedoeld om met Hem te spotten.

In de ogen van de wereld en alle eigengerechtige godsdienst is Jezus niets waard. Zijn volgelingen zijn in de ogen van dezelfde categorie evenin van waarde. Hoeveel christenen worden niet als afschrapsel en oud vuil weggezet en afgedankt? Hoevelen worden er bespot, beboet en gevangen genomen? Boko Haram, IS, Al-Qaeda en Hezbollah zijn bekende namen om maar niet te spreken over allerlei linkse organisaties van deze wereld. Velen, die Christus’s waardij zien, worden in deze wereld afgeslacht. En nee, dan zijn er geen burgemeesters die een herdenkingsbijeenkomst organiseren. Waarom niet? Christus’ kerk is in de ogen van de wereld en de godsdienst ook niet meer waard dan 30 zilverlingen. Ondertussen vervullen Judas en de overpriesters wat over hen geprofeteerd werd (Zach. 11:12-13). Ontzaglijk!

De waardij van Christus

Zijn prijs was 30 zilverlingen. Een slavenprijs. Een bedrag dat in enkele maanden verdiend werd. Christus laat Zich vinden als een slaaf en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Jesaja noemde Hem al de Knecht des HEEREN. Nu heeft diezelfde Jesaja ook gesproken van Zijn hoge afkomst en hoge toekomst. Deze Knecht, verkocht voor 30 zilverlingen, zal zeer hoog worden (Jes. 52:15). Deze Steen, door de bouwlieden veracht, zal worden tot de Hoeksteen van de kerk. Judas en de overpriesters zijn blind voor Zijn waardij. De wijzen uit het Oosten hadden meer in Hem gezien (Mat. 2:11). Maar wat ziet u in Hem? Werden uw ogen geopend voor Hem? Is Hij uw Liefste? Mag u Hem prijzen een aanprijzen als de Schoonste? Nee? Dan ligt u nog in uw dood. U kunt God niet ontmoeten, of u moet verloren gaan.

‘U dan die gelooft, is Hij dierbaar’, zo zegt Petrus. Of Hij is ons een rots der ergernis en steen des aanstoots, zo waarschuwt de apostel (1 Pet. 2:7).

Is het misschien omdat we nog steeds geloven in onze eigen heerlijkheid en daaraan vasthouden? Ja, wij moeten bekeerd worden van onze grootste afgod tot de ware God. Die grootste afgod is ons eigen ik. Echter, wie Hem in Zijn heerlijkheid heeft ontmoet, verlangt ernaar meer en meer in Hem te mogen zien. Er wordt voor Hem een slavenprijs betaald, omdat Hij gaat betalen met de prijs van Zijn dierbaar bloed. Deze slaaf is de Koning Israëls. Als wij niets in Hem zien, dan ligt dat aan onszelf. Als we alles in Hem zien, dan is dat te danken aan Hem. Het is een eeuwig wonder dat Hij Zijn heerlijkheid vertoont in de prediking van het Woord. Heerlijk wonder als we in de beoefening van het geloof Zijn waardij mogen zien. Er kan heel veel godsdienst zijn, maar als u dit geheim nog niet kent, zou u in de hemel een vreemdeling zijn. U zou er niet kunnen zijn. Daar blijft immers eeuwige verwondering over. ‘Waardig...het Lam (Openb. 5:12). Amen.

M. van Sligtenhorst v.d.m.

Actueel

.

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Liturgie

Liturgie zondag 19 maart

 

Morgendienst 9.30 uur
Ps. 48:1
Ps. 80:11
Ps. 118:11,13
Ps. 22:15
Ps. 16:3
Schriftlezing: Markus 12:1-12
Thema: De Wijngaard is van Jezus
1. De Knechten van de Landman verworpen
2. De Erfgenaam gedood
3. De Wijngaard aan anderen gegeven

 

Middagdienst 14.00 uur
Ps. 147:10
Ps. 105:5 en 134:3 (Bediening Heilige Doop)
Ps. 105:1,4,6
Ps. 111:3
Ps. 80:9
Schriftlezing: Genesis 17:1-14; Kol. 2:6-15
Thema: De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen
1. De Doop als teken van het genadeverbond
2. De kracht van het genadeverbond in de ware gelovigen

Tekst doopformulier: ‘En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van den Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden; gelijk God spreekt tot Abraham, den vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende (Gen. 17:7): Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Hand. 2:39, met deze woorden: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.
Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was; gelijk ook Christus hen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend heeft; Mark. 10:16. Dewijl dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen, als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn verbond, dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen.’

 

Werkgroep Rehoboth

  • © hersteld hervormde kerk 2023