Meer over Home

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen

 

Welkom
Wij heten u hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwleusen. Wij nodigen u van harte uit om onze kerkdiensten bij te wonen. De aanvangstijden staan in het kort hier rechts van de pagina of klik op lees meer. 


Met deze website willen wij u van actuele informatie voorzien over onze gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" van Nieuwleusen is een gemeente die deel uitmaakt van de Hersteld Hervormde Kerk.

                                                                                                                      

Meditatie

Over David en Christus

‘Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkoren, Ik heb Mijn knecht David gezworen’ (Psalm 89:4)

Dat David een voorbeeld van Christus geweest is, blijkt ons uit twee zaken:

1. Vooreerst, omdat onze Heere Jezus Christus ons op veel plaatsen onder de naam van David    voorkomt.

2. En ten andere uit verscheidene heerlijke overeenkomsten tussen David en Christus.

1) Christus komt ons onder de naam van David voor, daar God de Vader zegt: 'Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene, Ik heb Mijn knecht David gezworen,' (Ps. 89:4). En op een andere plaats zegt de Heere: 'Maar zij zullen dienen den HEERE hun God, en hun Koning David, Dien Ik hun verwekken zal.’ (Jer. 30:9). Hier spreekt De Heere van het verwekken van de Koning David, nadat de andere David reeds lang in zijn graf verteerd was. Daarom zegt God ook op een andere plaats: 'En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn Knecht David; Die zal hen weiden en Die zal hun tot een Herder zijn. En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in het midden van hen; Ik, de HEERE, heb het gesproken; (Ezech. 34:23, 24). En wederom zegt de Heere: 'Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.' (Hos. 3:4, 5). Waaruit ons blijkt dat er nog dagen te wachten zijn, dat het verstrooide en thans zo verharde Jodendom nog naar de betere David Jezus Christus zal leren vragen en Hem zal leren zoeken tot hun beminnelijke Zielenborg en eeuwige Koning. Och, mochten wij maar veel voor dat verharde volk bidden om de heerlijke vervulling van die dierbare beloften. Uit al deze plaatsen blijkt het ons dan dat Christus David genoemd wordt, en alzo het ware tegenbeeld is van de voorbeeldige David, de zoon van Jesse, de koning van Israël.

2.) Uit verscheidene overeenkomsten blijkt dat David een heerlijk voorbeeld van Christus geweest is. Ik zal nu enige van die heerlijke overeenkomsten tussen David en Christus optellen: Ten eerste. David en Christus hadden overeenkomst in hun beider geboorteplaats. David was geboren te Bethlehem, in de stam van Juda, hetwelk onderscheiden was van een andere stad van diezelfde naam, die in de stam van Zebulon gelegen was (Joz. 19:15). Bethlehem droeg ook de naam van Efratha, hetwelk vruchtbaarheid beduidt. Deze kleine en verachte stad was geestelijk vruchtbaar, aangezien er niet alleen de voorbeeldige David geboren werd, naar wie deze stad de naam kreeg van de stad Davids, maar ook moest daar naar de raad Gods des werelds Heiland, Jezus Christus geboren worden, Die de ware en enige oorzaak is der geestelijke vruchtbaarheid van al Zijn arme en verachte volk. Wonderbaar was het dat Jezus daar geboren werd, terwijl Zijn moeder daar geenszins haar woonplaats had, maar genoodzaakt werd om zich daarheen te begeven, uit oorzaak van een gebod van de aardse machten, die zij om des Heeren wil moest en ook wilde gehoorzaam zijn. Maar juist op deze wijze beliefde het de wijze God om Zijn raad uit te werken. Gods raad moet toch bestaan, en Hij zal al Zijn welbehagen doen (Jes. 46:10). En zo moest dan ook vervuld worden hetgeen gesproken was door Micha de profeet, daar hij zegt: 'En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid; (Micha 5:1). In deze stad was dan David geboren en hier werd ook de tegenbeeldige David geboren, om een Heiland te zijn van duizenden arme zondaren.

Ten tweede. David en Christus hebben overeenkomst in hun beider herdersambt. David was een schaapherder, ja, een schaapherder die zó getrouw was, dat hij zijn leven stelde voor zijn schapen. Daarom horen wij hem tegen de koning Saul aldus spreken: 'Toen zeide David tot Saul: Uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit, hem na, en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond; toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo den leeuw als den beer geslagen,' (1 Sam. 17:34-36). De tegenbeeldige David is ook een Herder van geestelijke schapen, ja, een Herder van Wie de eerste David zelf een schaap was, die daarom zegt: `De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken, (Ps. 23:1). Deze Herder heeft zijn schapen uit de woestijn der wereld opgezameld en is thans nog met die opzameling bezig, waarom het voor u, o mens, nog niet buiten hoop is, indien gij enige begeerte mocht hebben om een schaap van Jezus’ stal te worden. Jezus verzamelt die schapen door Zijn Woord en Geest en verzorgt hen dan met de innigste Herderlijke tederheid, hen doende nederliggen in grazige weiden en zachtkens voerende aan zeer stille wateren, verkwikkende hun zielen en leidende hen op het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil (Ps. 23:2, 3).

Lezen wij van Jakob dat hij bevreesd was, dat hij zijn zogende schapen en koeien te veel zou afdrijven, en dat hij zich dus op zijn gemak als leidsman wilde voegen naar de gang van het werk? (Gen. 33:13, 14). Veel meer zorg heeft deze Herder voor Zijn tedere, zogende en zwakke schaapjes, die Hij nooit te veel zal afdrijven, nog te zware lasten op hun zwakke schouders zal leggen. Niet alleen bezorgt deze Herder voedsel aan Zijn schapen en reikt hun dus overvloedig voedsel toe (Hos. 11:4), maar Hij greep hen ook uit de klauw van de geestelijke leeuw en beer, die hen voor eeuwig zocht te verslinden. Op de berg Golgotha greep Hij die leeuw bij zijn baard en rukte aldaar al Zijn schapen voor eeuwig uit de muil. En zo dikwijls als deze leeuw het nog aandurft om op één Zijner schapen aan te vallen, zal Hij deszelfs geweld door Zijn almachtige hand afkeren, want wij lezen van Hem: ‘En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN Zijns Gods’ (Micha 5:3).

O, dierbare woorden, er staat niet, Hij zal liggen of zitten, gelijk andere slaperige en zorgeloze herders soms doen, die geen hart voor de kudde hebben daar zij maar huurlingen zijn, maar de profeet zegt hier ter plaatse: Hij zal staan! Hetwelk Zijn grote wakkerheid aangeeft, zodat Hij dag en nacht voor Zijn schapen in de weer is en nooit sluimert noch slaapt. Geen wonder dan ook, dat deze altijd staande Herder zeggen kan: 'Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve en zij volgen Mij; en Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken,’ (Joh. 10:27, 28).

Wulfert Floor (uit Volle Aren, oefening 3)

 

Actueel

Ingaande 29 november is de indeling van catechisatiegroepen op de dinsdagavond gewijzigd. Zie nieuwe indeling

 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Liturgie

Zondag 27 november 

 

Morgendienst 9.30 uur
Ps. 37:2
Ps. 38:6
Ps. 106:4,24,26
Ps. 37:17
Ps. 37:19
Schriftlezing: Genesis 3
Thema: Advent voor Adamskinderen
1.) De adventsbelofte
2.) Het adventsgeloof
3.) De adventsbekleding

 

Middagdienst 14.00 uur
Ps. 18 voorzang
Ps. 116:1
Ps. 133:1-2-3
Ps. 128:1
Ps. 26:2
Efeze 5:22-33
Thema: Het Christelijke huwelijk (7de Gebod deel III)
1.) Het Voorbeeld
2.) Een mysterie
3.) De opdracht

Werkgroep Rehoboth

  • © hersteld hervormde kerk 2022