Meer over Evangelisatiever.

ANBI informatie

RSIN: 813725276
 
Tenaamstelling: Hersteld Hervormde Evangelisatievereniging “Rehoboth” te Nieuwleusen
 
Postadres: Muldersweg 23, 7951 DG Staphorst

 Bestuurssamenstelling:   

Voorzitter: J. Mussche   
Hoogeweg 24 
7951 DV Staphorst 
0522 - 463951 
jmussche@kliksafe.nl
Secretaris: W. Hooikammer
Muldersweg 23 
7951 DG Staphorst 
0522 - 463196 
whooikammer@solcon.nl
2e Voorzitter : S. Giethoorn           
Prins Clauslaan 39
7711 KD Nieuwleusen
Penningmeester: J. Huls                            
Den Hulst 21a
7711 GJ Nieuwleusen
0529 - 484934
jan.huls@filternet.nl
2e Penningmeester: T. Cazant
Koloniedijk 39a
7739 PA Vinkenbuurt
06 - 46183727
teo.cazant@gmail.com
2e Secretaris: K. Smit                         
Dekkersland 1a
7954 DR Rouveen
0522 - 463432
ksmit@solcon.nl
Algemeen adjunct: L. Groen
Mr. J.B. Kanlaan 7
7711 PP Punthorst
0529 - 481587

 
Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
 
Beleidsplan:
Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk (www.hersteldhervormdekerk.nl).
 
Doelstelling:
Haar doel is dienstbaar te zijn tot uitbreiding van Gods driemaal Heilige Naam, met de Gods hulp zielen te brengen tot of te versterken in het geloof in de Heere Jezus Christus.
 
Uitgeoefende activiteiten:
- het beschikbaar stellen aan de Herstel Hervormde Gemeente “Rehoboth” te Nieuwleusen van het kerkgebouw, de pastorie en het parkeerterrein:
- Het verzorgen van het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en het parkeerterrein;
- Het zorgdragen voor de geldwerving;
- Het mede regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de Herstel Hervormde Gemeente “Rehoboth” te Nieuwleusen.

 

Financiële verantwoording 2016:

Samenvatting van de balans 2016
- Activa: Materiële vaste activa € 2.148.157,00 vorderingen en vlottende activa € 517,00 liquide middelen € 28.376,00
- Passiva: eigen vermogen € 1.405.451,00 langlopende schulden € 770.500,00 kortlopende schulden € 1.098,00

Samenvatting van staat van baten en lasten:
- Het totaal van de baten bedroeg in 2016: Bijdragen levend geld € 58.982,00 overige baten € 6.214,00 totaal baten € 65.196,00
- Het totaal van de lasten bedroeg in 2016: Lasten kerkelijke gebouwen € 4.450,00 afschrijvingen € 59.584,00 kosten beheer en administratie € 132,00 overige lasten € 5.851,00, totaal lasten € 70.017,00

Het resultaat van het boekjaar in 2016 bedroeg: - € 4.821,00

 

Begroting baten en lasten 2017

-          Het totaal van de baten wordt begroot op € 85.130,00: Rentebaten € 30,00 / Overige opbrengsten € 6.000,00 / Bijdragen levend geld € 79.100,00

 

-          Het totaal van de lasten wordt begroot op € 77.750,00: Afschrijvingen € 70.250,00 / Lasten kerkelijke gebouwen € 3.750,00 / Kosten beheer en administratie € 250,00 / Rentelasten en bankkosten € 3.500,00De kerkelijke gemeente is voortgekomen uit de Nederlandse Hervormde Evangelisatievereniging "Rehoboth". Toen in 1987 de kerkelijke gemeente tot stand kwam is de Evangelisatievereniging blijven bestaan en is tot op heden eigenaar van alle onroerende goederen. In april 2009 is de naam gewijzigd in Hersteld Hervormde Evangelisatievereniging "Rehoboth".

Leden en doopleden van de Hersteld Hervormde Kerk die trouw kerkelijk meeleven met de Hersteld Hervormde Gemeente "Rehoboth" kunnen lid worden van de Evangelisatievereniging. De contributie bedraagt € 5,00 per jaar. Aanmelden als lid kan bij de secretaris van de vereniging.

Het IBAN / bankrekeningnummer van de Evangelisatievereniging is: NL25 RABO 0 3455 11 859

Geschriften

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: