Meer over Kerk

Berichtgeving pastoraat

 

Wie dient u wanneer te berichten? Om mogelijke ondeduidelijkheid hierover weg te nemen geven we hieronder een korte weergave van de gewenste berichtgeving.

 

Geboorte: Graag een geboortekaartje sturen naar de scriba en naar de predikant. Wanneer het geboortekaartje naar verwachting voor de zondag niet overkomt, meldt u de geboorte telefonisch bij de scriba en bij zijn afwezigheid bij de predikant of de wijkouderling.

Huwelijk: De aanvraag voor een kerkelijke huwelijksbevestiging  dient u in bij de scriba. Een trouwkaart graag zowel naar de predikant als naar de scriba sturen.

Ziekte: Ernstige ziekte en/of ziekenhuisopnamen meldt u bij de wijkouderling en bij zijn afwezigheid bij de predikant of de scriba.

Overlijden: Een overlijden meldt u bij de predikant en bij zijn afwezigheid bij de wijkouderling of scriba. Een rouwkaart graag zowel naar de predikant als naar de scriba sturen.

Adreswijzigingen: Een adreswijziging/wijziging e-mailadres geeft u door aan het kerkelijk bureau.


 

Online meeluisteren

Klik op deze link om online mee te kunnen luisteren

Adres en telefoonnummer kerkgebouw

Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth

Meeleweg 41
7711 EJ Nieuwleusen

0529-482642
 

Kerkvoogdij
RSIN/Fiscaal nr.: 824148642
KvK nr.: 76036073

 

Diaconie
RSIN/Fiscaal nr.: 824144594
KvK nr.: 76035964

 

Preekaantek.

Formulier voor jongeren downloaden om thuis aantekeningen bij de preek te maken. >>download<<

 

Liturgie

Liturgie zondag 19 maart

 

Morgendienst 9.30 uur
Ps. 48:1
Ps. 80:11
Ps. 118:11,13
Ps. 22:15
Ps. 16:3
Schriftlezing: Markus 12:1-12
Thema: De Wijngaard is van Jezus
1. De Knechten van de Landman verworpen
2. De Erfgenaam gedood
3. De Wijngaard aan anderen gegeven

 

Middagdienst 14.00 uur
Ps. 147:10
Ps. 105:5 en 134:3 (Bediening Heilige Doop)
Ps. 105:1,4,6
Ps. 111:3
Ps. 80:9
Schriftlezing: Genesis 17:1-14; Kol. 2:6-15
Thema: De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen
1. De Doop als teken van het genadeverbond
2. De kracht van het genadeverbond in de ware gelovigen

Tekst doopformulier: ‘En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van den Doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden; gelijk God spreekt tot Abraham, den vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende (Gen. 17:7): Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Hand. 2:39, met deze woorden: Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.
Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was; gelijk ook Christus hen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend heeft; Mark. 10:16. Dewijl dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen, als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn verbond, dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen.’

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023